GET api/ConvertMobile?mobile={mobile}&apikey={apikey}

Chuyển đổi 1 số điện thoại sang 1 UID. Mỗi lần chuyển đổi thành công sẽ bị trừ 01 credit trong tài khoản

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
mobile

Số điện thoại, bao gồm cả mã quốc gia. Ví dụ: 84912345678

string

Required

apikey

Mã api được cung cấp bởi vltoolkit.com khi đăng ký tài khoản

string

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

ConvertMobileResult
NameDescriptionTypeAdditional information
IsSuccess

boolean

None.

ErrMsg

string

None.

UID

integer

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
  "IsSuccess": true,
  "ErrMsg": "sample string 2",
  "UID": 3
}

text/html

Sample:
{"IsSuccess":true,"ErrMsg":"sample string 2","UID":3}

application/xml, text/xml

Sample:
<ConvertMobileResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tools.ConvertUid_Api.Controllers">
  <ErrMsg>sample string 2</ErrMsg>
  <IsSuccess>true</IsSuccess>
  <UID>3</UID>
</ConvertMobileResult>