GET api/ConvertUrl?profileurl={profileurl}&apikey={apikey}

Api chuyển đổi 1 profile url sang số điện thoại Khi sử dụng api, mỗi lời gọi có trả về kết quả số điện thoại, tài khoản sẽ bị trừ 1 credit

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
profileurl

Profile url muốn chuyển đổi. Chú ý là trước khi truyền lên api cần Encode url. Ví dụ: https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdemo

string

Required

apikey

Api key được cấp khi đăng ký tài khoản trên vltoolkit.com

string

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

ConvertSingleResult
NameDescriptionTypeAdditional information
IsSuccess

boolean

None.

ErrMsg

string

None.

Mobile

string

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
  "IsSuccess": true,
  "ErrMsg": "sample string 2",
  "Mobile": "sample string 3"
}

text/html

Sample:
{"IsSuccess":true,"ErrMsg":"sample string 2","Mobile":"sample string 3"}

application/xml, text/xml

Sample:
<ConvertSingleResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tools.ConvertUid_Api.Controllers">
  <ErrMsg>sample string 2</ErrMsg>
  <IsSuccess>true</IsSuccess>
  <Mobile>sample string 3</Mobile>
</ConvertSingleResult>