ConvertMobile

API chuyển đổi từ số điện thoại sang UID

APIDescription
GET api/ConvertMobile?mobile={mobile}&apikey={apikey}

Chuyển đổi 1 số điện thoại sang 1 UID. Mỗi lần chuyển đổi thành công sẽ bị trừ 01 credit trong tài khoản

ConvertUrl

Api chuyển đổi từ profile url sang số điện thoại

APIDescription
GET api/ConvertUrl?profileurl={profileurl}&apikey={apikey}

Api chuyển đổi 1 profile url sang số điện thoại Khi sử dụng api, mỗi lời gọi có trả về kết quả số điện thoại, tài khoản sẽ bị trừ 1 credit

Convert

Api chuyển đổi từ uid sang số điện thoại

APIDescription
GET api/Convert?uid={uid}&apikey={apikey}

Chuyển đổi 1 uid sang số điện thoại. Khi sử dụng api, mỗi lời gọi có trả về kết quả số điện thoại, tài khoản sẽ bị trừ 1 credit

Token

Api cho token

APIDescription
GET api/Token?username={username}&password={password}&apikey={apikey}

Api cho phép lấy token full quyền